Isikuandmete töötlemine Thule Kinos

Thule Kinos registreeritakse kasutaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, telefoninumber, e- post, uudiskirja saamise nõusolek ja Thule Kino liikmena registreeritud ostud.

Hõbekeskus OÜ töötleb Thule Kino liikme isikuandmeid taotleja poolt Thule Kino liikme taotluse esitamisel ja Thule Kino tingimustega nõustumisel jõustunud lepingu alusel. Thule Kinoga liitumise taotlemisel nõustub kasutaja kehtivate Thule Kino liikmeks astumise tingimustega ja kinnitab oma nõusolekut tema isikuandmete (sh tema poolt esitatud isikuandmete ja tema poolt Thule Kino liikmena sooritatavate ostude andmete) töötlemiseks Hõbekeskus OÜ poolt käesolevates tingimustes toodud viisidel ja eesmärkidel.

Hõbekeskus OÜ töötleb Thule Kino liikme isikuandmeid lepingu täitmise ja kliendikontode haldamise eesmärgil neile suunatud toodete ja teenuste pakkumiseks, küsitluste korraldamiseks ning loosimiste läbiviimiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Hõbekeskus OÜ töötleb andmeid ainult ulatuses, mis on vajalik lepingu täitmiseks ja klientide parimaks teenindamiseks ning andmeid säilitatakse turvaliselt vastavalt kehtivatele seadustele.

Hõbekeskus OÜ-l on õigus kasutaja isikuandmetele teostada profiilianalüüsi, et paremini mõista klientide ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda paremaid kaupu ja teenuseid, võimaldades otseturunduse täpsemat suunamist.

Isikuandmete kasutamine

Thule Kino liikmele edastatakse infot Thule Kino ja/või koostööpartnerite kampaaniapakkumiste, toodete, teenuste ja allahindluste, boonuspiletite, kinkekaartide ning muu info või küsitluste kohta elektrooniliste kanalite kaudu taotluses esitatud e-posti vahendusel, kui Thule Kino liige on taotluses andnud nõusoleku pakkumiste saamiseks.

Kolmandatele osapooltele isikuandmeid ei edastata.

Isikuandmete muutmine

Thule Kino liikme andmete muutumisel palume kliendil muuta ise oma andmed Thule Kino kontol, logides ennast eelnevalt sisse aadressil www.thulekoda.ee/kino või pöörduda andmete muutmiseks klienditoe poole aadressil info@thulekoda.ee või helistades numbril 474 1111.

Thule Kino liikme kontaktandmeid uuendatakse Thule Kinos automaatselt vastavalt liikme poolt esitatud uutele kontaktandmetele.

Isikuandmete nähtavus ja muutmine

Thule Kino liikmel on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega Thule Kino kodulehel aadressil www.thulekoda.ee/kino.

Thule Kino liikmel on igal ajal õigus tagasi võtta uudiskirja saamise nõusolek (info edastamine sooduspakkumiste ja kampaaniate kohta, uudiskirjad), tehes seda Thule Kino kodulehel aadressil www.thulekoda.ee/kino.

Hõbekeskus OÜ-l on õigus keelduda andmete kustutamise taotluse rahuldamisest juhul, kui liikme isikuandmete töötlemine on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks seoses isikute ja vara kaitsega.

Thule Kinos isikuandmete säilitamine

Thule Kinos säilitatakse klubi liikme isiku- ja ostuandmeid 10 aastat, arvates konto viimasest kasutamisest (mitteaktiivne konto) ning peale nimetatud tähtaja saabumist isikuandmed kustutatakse automaatselt. Isikuandmed kustutatakse enne nimetatud tähtaega juhul, kui Thule Kino liige teeb Hõbekeskus OÜ-le vastavasisulise taotluse.

Thule Kino isikuandmete vastutav töötleja ja vaidluste lahendamine

Lojaalsusprogrammi raames on isikuandmete vastutavaks töötlejaks Hõbekeskus OÜ volitatud töötlejad, kellel on õigus isikuandmeid töödelda ainult Hõbekeskus OÜ-lt saadud juhiste järgi ning volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete kaitse.

Thule Kino raames isikuandmete töötlemise kohta küsimuste tekkimisel on klubi liikmel igal ajal õigus ühendust võtta aadressil info@thulekoda.ee

Juhul, kui Thule Kino liige leiab, et isikuandmete töötlemisel Hõbekeskus OÜ lojaalsusprogrammi raames rikutakse tema õigusi, on klubi liikmel õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

Hõbekeskus OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ning Hõbekeskus OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Muud tingimused

Hõbekeskus OÜ-l on õigus ühepoolselt muuta Thule Kino tingimusi, sh boonusprogrammi tingimusi ja hinnakirja.

Thule Kinoga seotud küsimuste korral palume võtta ühendust telefonil 4741111 tööpäevadel kl 11–20 või meiliaadressil info@thulekoda.ee.

Kinokülastaja hea tava

Kinosaalis on keelatud pildistamine ja filmimine. Selle keelu eiramine toob kaasa isiku kõrvaldamise kinosaalist ning salvestuseks kasutatud seadme äravõtmise ja hävitamise. Kinol on õigus nõuda rikkujalt leppetrahvi summas 2 000 eurot.

Kinosaalis on videovalve. Kaamerate videosalvestisi säilitatakse 60 päeva. Seaduses sätestatud juhtudel jagame salvestisi korrakaitseorganitega. Isikul on õigus taotleda juurdepääsu salvestistele ning vajadusel taotleda nende parandamist, kustutamist või isikuandmete töötlemise piiramist ning esitada vastuväide selliste isikuandmete töötlemisele aadressil info@thulekoda.ee. Järelevalvet teostab Andmekaitse Inspektsioon.

Kino töötajatel on õigus kõrvaldada saalist head tava rikkuv isik talle kino piletiraha tagastamata. Raskema korrarikkumise puhul on kinol õigus isikut kinni pidada kuni politseile üleandmiseni.

Thule Kino tarbijamängude üldtingimused

Tarbijamängu korraldaja on Hõbekeskus OÜ.

Tarbijamängu üldtingimused on kohaldatavad mis tahes korraldaja poolt läbiviidatavatele tarbijamängudele, sealhulgas auhinnaloosid korraldaja hallatavate sotsiaalmeediakontode vahendusel ja kinodes toimuvatel sündmustel, kui konkreetse mängu reeglites pole sätestatud teisiti.

Thule Kino loosimängudes ei osale Thule Kino töötajad. Loosimised viiakse läbi erapooletult ja korrektselt. Võitjatega võetakse ühendust kliendibaasi andmete kaudu või vajadusel sotsiaalmediakonto kaudu. Auhinnad saab kätte vastavalt kokkulepitud ajal Thule Kino kassast.